Nákladná doprava

FE-VA SCRAP, s.r.o. 
Prakovce 13, 055 62, Prakovce
IČO: 50 268 481 


PREPRAVNÝ PORIADOK CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY 

FE-VA SCRAP, s.r.o. 
Prakovce 13, 055 62, Prakovce

vydáva podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave

PREPRAVNÝ PORIADOK NÁKLADNEJ CESTNEJ DOPRAVY 

Čl. 1 Základné ustanovenia 

1) Tento prepravný poriadok upravuje práva a povinnosti ako aj zodpovednosť pri preprave vecí cestným nákladným vozidlom medzi dopravcom a fyzickými osobami a právnickými osobami zúčastnenými na preprave, podmienky na uzavretie zmluvy o preprave vecí podľa § 610 a nas. Obchodného zákonníka a jej obsah. Neupravuje ceny a cenové podmienky. 

2) Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je: 

FE-VA SCRAP, s.r.o., Prakovce 13, 055 62, Prakovce

Spoločnosť je právnická osoba oprávnená podnikať v cestnej nákladnej doprave. V cestnej nákladnej doprave je právnická osoba oprávnená podnikať na základe: Rozhodnutia číslo: ............................ vydané Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Košiciach, zo dňa ............................. V zmysle zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave splnil dopravca osobitnú podmienku odbornej spôsobilosti na podnikanie v cestnej doprave vydaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti Krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Košiciach, číslo osvedčenia: KE OO 00069 00 0000, zo dňa 15.5.2012 na vykonávanie cestnej nákladnej dopravy pre: Luciu Bobríkovú Bc., narodená 23.8.1980 v Gelnici. 

3) Podľa tohto prepravného poriadku dopravca vykonáva cestnú nákladnú dopravu. Prepravný poriadok neplatí pre prepravu živých zvierat a nebezpečných vecí, pre cestnú dopravu vykonávanú v rámci kombinovanej dopravy, ak boli pre tento druh prepravy vydané samostatné prepravné podmienky. 

4) Nákladnú cestnú dopravu možno vykonávať iba vozidlami, ktoré sú určené, vyrobené a schválené na prepravu vecí a tovaru podľa osobitných predpisov - zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, uvedené v Prílohe č. 1 tohto prepravného poriadku. 

5) Dopravca vo vnútroštátnej cestnej preprave okrem iného spĺňa všeobecné povinnosti dopravcu podľa § 7 zákona 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a v medzinárodnej cestnej doprave plní povinnosti vyplývajúce z príslušných ustanovení zákona o cestnej doprave. 

6) Dopravca spolu s prepravcom (odosielateľom alebo príjemcom) dbá, aby sa prepravy uskutočňovali čo najhospodárnejším využitím dopravných prostriedkov. Odosielateľ a príjemca sú vo vzájomnej spolupráci vytvárať podmienky na urýchlenie a zmechanizovanie nakladacích a vykladacích prác. Pri vykonávaní prepravy nákladov platia nižšie uvedené všeobecné prepravné podmienky, ktorých sa dopravca pridržiava. Všeobecné prepravné podmienky 


Čl. 2 Druhy zásielok 

Dopravca 

a) prepravuje náklady zaplachtovanými vozidlami ako sypké materiály, paletizované zásielky 

b) za vozovú zásielku považuje zásielku prepravenú jednému odosielateľovi jednou jazdou vozidla, ak bola využitá užitočná alebo celková hmotnosť vozidla alebo bez zreteľa na hmotnosť zásielky, ak: 1. využije ložnú plochu vozidla, 2. jej prepravu vykonáva osobitnou jazdou vozidla podľa dohody s prepravcom preto, že to vyžaduje povaha nákladu, prípadne vykonanie prepravy v požadovanej lehote, 3. ju nakladá alebo vykladá na dvoch alebo viacerých miestach, jednu jazdu vozidla ide aj vtedy, ak z prevádzkových dôvodov preloží zásielku na iné vozidlo. 

c) za prikládku považuje zásielku prepravovanú spoločne s inými zásielkami alebo osobitne pri takej jazde vozidla, ktorú by inak musel vykonať bez nákladu. 

d) zásielky, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia bodov a sa považujú kusové. 


Čl. 3 Objednávanie prepravy 

1) Odosielateľ zásielky si u dopravcu prepravu objednáva. Objednávku môže urobiť samostatnými zmluvami o preprave a objednávkou (poštou alebo faxom). Ak objednávka nebola vykonaná písomne, ďalekopisom alebo faxom, alebo ak sa týmito spôsobmi dodatočne nepotvrdila, platia záznamy dopravcu, pokiaľ prepravca nedokáže opak. 

2) Objednávka prepravy musí obsahovať všetky údaje potrebné na vykonanie a vyúčtovanie prepravy, aby mohla po prijatí plniť funkciu prepravnej zmluvy, najmä: a) určenie strán (odosielateľ a dopravca), presné adresy, telefón prípadne fax, b) opis zásielky (množstvo, hmotnosť, rozmery, poloha, uloženie, druh, obsah a obal), spôsob nakládky a vykládky a zaobchádzanie so zásielkou (napr. pri vysokej kultúrnej a umeleckej hodnote), c) určenie času (čas nakládky, dodacej lehoty, čas vykládky), miesta odoslania a miesta určenia, prípadne aj žiadanú trasu dopravnej cesty, d) druh a rozsah poškodenia zásielky, ak sa podáva na prepravu už poškodená (napr. preprava do opravy), e) odplatu za vykonanú prepravu (prepravné), ktorej výška však nemusí byť určená a k tomu číslo účtu, názov a adresu peňažného ústavu, IČO a DIČ. 

3) Ak dopravca nemôže objednávku prijať, upovedomí o tom bez meškania objednávateľa. 

4) Ak bola objednávka prijatá, dopravca pristaví vhodné vozidlo v termíne uvedenom v objednávke. Ak sa vyskytnú prekážky, pre ktoré nemôže pristaviť vozidlo v dohodnutom termíne, je povinný o tom bezodkladne upovedomiť odosielateľa a prípadne dojednať iný termín pristavenia vozidla. Odosielateľ môže v tomto prípade od zmluvy odstúpiť. 

5) Ak dopravca nepristaví objednané vozidlo ani v ďalšom dohodnutom termíne, je povinný uhradiť odosielateľovi preukázané náklady márnych pokusov dodania zásielky. 

6) Ak sa po vyzvaní odosielateľa na pristavenie vozidla k nakládke nenaložené vráti z viny odosielateľa, je odosielateľ povinný dopravcovi uhradiť náklady za márnu jazdu a prípadne poplatok za zdržanie vozidla. 

7) Po prijatí objednávky dopravca môže požadovať od odosielateľa zloženie zálohy až do výšky 75% z predpokladaného prepravného. Prijatie zálohy je povinný potvrdiť. 

8) Objednávku možno urobiť na jednu prepravu, určitý počet prepráv alebo na určité časové obdobie. 


Čl. 4 Prepravná zmluva 

1) Prepravná zmluva vzniká medzi odosielateľom a dopravcom a) prijatím objednávky, b) ak ide o prepravu, ktorú už netreba objednávať, začatím prepravy, c) prevzatím zásielky na prepravu, 

2) Objednávka je prijatá a) ak dôjde k ústnej alebo telefonickej dohode medzi dopravcom a odosielateľom zásielky o rozsahu, čase, prípadne aj spôsobe vykonania požadovanej prepravy alebo b) okamihom, keď písomné, telegrafické alebo faxové potvrdenie dopravcu o jej prijatí došlo objednávateľovi, ak odosielateľ žiada taktiež potvrdenie je povinný mu vyhovieť, c) začatím objednanej prepravy, pokiaľ objednávka nebola prijatá podľa predchádzajúcich bodov. 

3) Ak dopravca vyhovie návrhu príjemcovi zásielky na jej ďalšiu prepravu inému príjemcovi, vzniká nová prepravná zmluva. 

4) Prepravnou zmluvou sa dopravca zaväzuje odosielateľovi, že vykoná prepravu za dohodnutých podmienok ustanovených týmto poriadkom. Odosielateľ sa dopravcovi zaväzuje, že splní dohodnuté a prepravným poriadkom ustanovené podmienky a že zaplatí prepravné. 

5) Odosielateľ zásielky a dopravca sa môžu dohodnúť, či prepravné vyplatí odosielateľ zásielky celkom alebo čiastočne, alebo či prepravné uhradí prijímateľ zásielky. 

6) Ak prepravné má uhradiť prijímateľ zásielky, ale úhradu odmietne, je povinný zaplatiť prepravné odosielateľ zásielky. V takom prípade môže odovzdať zásielku prijímateľovi len so súhlasom odosielateľa. 

7) Úhrada prepravného je splatná s odovzdaním zásielky prijímateľovi, ak nie je dohodnuté inak. Dopravca je oprávnený požadovať od času splatnosti dohodnuté penále. 

8) Zmluvou o preprave vecí dopravca môže byť zaviazaný, že zásielku počas prepravy sprevádza prepravný (nákladný) list. 

9) Odosielateľ zásielky nesie voči dopravcovi dôsledky nepravdivého uvedenia podpisu fyzikálnych vlastností zásielky alebo ich neuvedomenie, ktoré malo okrem iného za následok zatajenie nebezpečného charakteru prepravovanej zásielky. 

10) Prepravná zmluva obsahom a náležitosťami vychádza z príslušných ustanovení § 760 až § 773 Občianskeho zákonníka a § 261 a nasl. a § 610 a nasl. Obchodného zákonníka. 


Čl. 5 Zmena prepravnej zmluvy 

1) Odosielateľ môže až do doby vydania zásielky prijímateľovi, dodatočne nariadiť dopravcovi, že: a) zásielka má byť vrátená späť do miesta odoslania, b) zásielka má byť počas prepravy zadržaná, c) dodanie zásielky prijímateľovi má byť odročené, d) zásielka má byť dodaná inému prijímateľovi, e) zásielka má byť zvýšená, znížená alebo zrušená, f) zásielka má byť dopravená na iné miesto určenia, g) časti zásielky majú byť dodané na rôzne alebo iné miesta vykládky ako bolo určené v prepravnej zmluve alebo prepravnom liste. V prípadoch uvedených pod písmenami d), f), g) môže odosielateľ zásielky nariadiť pre ďalšiu prepravu alebo spiatočnú prepravu aj iný druh prepravy alebo použitie iného dopravného prostriedku. Pokyny iného druhu sú neprípustné. To isté platí pre pokyny o jednotlivých častiach zásielky okrem prípadov uvedených pod písmenom g). 

2) Vykonanie dodatočného pokynu podľa ods.1 dopravca môže odmietnuť, odročiť alebo vykonať iným spôsobom, ak: a) pokyn v tom čase, kedy bol vydaný, už nie je možné vykonať, b) jeho vykonanie by odporovalo zákonným ustanoveniam alebo iným právnym predpisom, c) hodnota zásielky by nekryla vzniknuté zvýšené náklady a tieto nie sú hradené alebo ich úhrada nie je zabezpečená. 

3) Ak odosielateľ zásielky nariadil, že zásielka má byť v mieste určenia zadržaná, dopravca je oprávnený za každé zdržanie alebo skladovanie požadovať dohodnuté poplatky. Ak trvá zadržanie viac ako 12 hodín, dopravca môže náklad na nebezpečenstvo a ťarchu odosielateľa zásielky vyložiť a uskladniť, a odosielateľa musí o tom upovedomiť. 

4) Po príchode zásielky na miesto určenia a po splnení povinností vyplývajúcich z prepravného listu môže prijímateľ zásielky udeliť pokyn, aby: a) bola zásielka v mieste určenia prepravená do iného miesta určenia ako je uvedené v prepravnom liste, b) bola zásielka vydaná s prepravným listom oproti zaplateniu prepravného a iných nevyhnutných poplatkov spočívajúcich na zásielke určenia tretej osobe, c) mu bol vydaný prepravný list oproti zaplateniu prepravného a iných poplatkov spočívajúcich na zásielke a aby zásielka bola vydaná v mieste určenia tretej osobe, d) mu bol vydaný prepravný list, ale aby zásielka bola oproti zaplateniu prepravného a iných poplatkov spočívajúcich na zásielke v mieste určenia vydaná tretej osobe, e) časti zásielky boli dodané na rozličné alebo iné miesta vykládky ako je uvedené v prepravnom liste. 

5) Ak bude na základe dodatočného pokynu zásielka počas prepravy zadržaná, dopravca bude požadovať prepravné okrem prípadne vzniknutých iných nákladov na ceste, až po miesto, kde bola zásielka zadržaná. 

6) Za prijatie dodatočného pokynu odosielateľa alebo prijímateľa zásielky sa vyberá dohodnutý poplatok, ak v dôsledku tohto pokynu dôjde k zmene prepravného. 


Čl. 6 Prepravný list 

1) Prepravný list ako prepravný doklad o zásielke sprevádza zásielku až do jej vydania, prípadne likvidácie. Prepravný list vyhotovuje odosielateľ najmenej v troch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá pri odovzdaní zásielky na prepravu. 

2) Ak sa zásielka nakladá alebo vykladá na viacerých miestach, je potrebné vyhotoviť pre každú časť zásielky samostatný prepravný list. Pre opakované prepravy z toho istého miesta nakládky na rovnaké miesto vykládky a pre iné prepravy pre toho istého odosielateľa opakujúce sa zásadne za rovnakých podmienok, ako aj pre prepravy vnútri objektov a obvodov stavenísk odosielateľ môže s dopravcom dohodnúť použitie jedného prepravného listu pre celú pracovnú zmenu vozidla. 

3) Všetky zmeny prepravnej zmluvy podľa čl. 5 je potrebné zaznamenať a v prípadoch, kde je to možné, nechať ich aj potvrdiť oprávnenej osobe vo všetkých rovnopisoch, ktoré sú v dobe zápisu k dispozícii. 

4) Do prepravného listu je potrebné zaznamenať i ďalšie skutočnosti dôležité z hľadiska prípadných nárokov odosielateľa zásielky, dopravcu alebo prijímateľa zásielky v zmysle prepravného poriadku. 

5) V prípade, že formulár prepravovaného listu nepostačuje na zápisy oprávnených osôb s dispozičným právom, je potrebné vyhotoviť zápisnicu a to v toľkých rovnopisoch, koľko rovnopisov prepravného listu je v dobe zápisu k dispozícii a prikladá sa ku každému z nich. 


Čl. 7 Obsah prepravného listu 

1) Prepravný list obsahuje najmä tieto údaje: a) meno a adresu dopravcu, podpis, prípadne odtlačok pečiatky, b) meno a adresu odosielateľa zásielky a prijímateľa zásielky, telefónne číslo, číslo faxu, podpis, prípadne odtlačok pečiatky, c) obvyklé pomenovanie obsahu zásielky a jej obalu. d) počet kusov e) celkovú hmotnosť zásielky alebo iným spôsobom vyjadrené množstvo tovaru, f) miesto nakládky a miesto vykládky, g) miesto a dátum prevzatia zásielky, h) miesto určenia zásielky, telefónne číslo, číslo faxu, i) dohodnutú lehotu dodania zásielky, j) náklady spojené s prepravou (dovozné, vedľajšie poplatky a ostatné výdavky vznikajúce od okamihu uzavretia zmluvy až do vydania zásielky), k) pokyny potrebné pre colné a iné úradné konania, l) počet rovnopisov prepravného listu na každom z nich. 

2) Prepravný list môže obsahovať tieto ďalšie údaje: a) zákaz prekládky, b) výdavky, ktoré preberá na seba odosielateľ, c) výšku dobierky, ktorá sa má vybrať pri dodaní zásielky, d) cenu zásielky a sumu vyjadrujúcu osobitný záujem na dodaní, e) pokyny odosielateľa dopravcovi týkajúce sa poistenia zásielky, f) zoznam priložených sprievodných listov. 

3) Zmluvné strany môžu zapísať do prepravného listu ešte aj iné údaje, ktoré pokladajú za potrebné. 

4) Zápisy v prepravnom liste sa musia urobiť priepisom na všetky rovnopisy, ktoré sú k dispozícii v čase zápisu. Zápisy sa nesmú odstraňovať a pozmeňovať. Opravy možno vykonať preškrtnutím, ak ich oprávnená osoba potvrdí. Ak ide o číselný údaj, potrené je opakovať ho slovom. 

5) Zápisnica sa vyhotovuje, ak formulár prepravného listu nepostačuje na zápisy oprávnených osôb a to v toľkých rovnopisoch, koľko rovnopisov prepravného listu je v dobe zápisu k dispozícii a prikladá sa ku každému z nich. 


Čl. 8 Zodpovednosť za zápisy v prepravnom liste 

1) Odosielateľ zásielky, dopravca a prijímateľ zásielky zodpovedajú za správnosť a úplnosť zápisov, ktoré sa uviedli do prepravného listu. 

2) Odosielateľ zodpovedá za všetky škody a výdavky, ktoré dopravcovi vzniknú v dôsledku nepresností alebo neúplnosti údajov uvedených v prepravnom liste. 

3) Ak dopravca zapíše na žiadosť odosielateľa do prepravného listu údaje, predpokladá sa, že konal v mene odosielateľa, ak sa nedokáže opak. Zároveň ručí za škody, ktoré vzniknú tým, že nemá pri sebe prepravné a sprievodné doklady, ktoré mu odovzdal odosielateľ pri prevzatí zásielky na prepravu. 

4) Pri prevzatí zásielky na prepravu dopravca preskúma: a) správnosť údajov v prepravnom liste o počte kusov a o ich značkách a číslach, b) zjavný stav zásielky a jej obalu. 

5) Ak dopravca nemá vhodné prostriedky, aby mohol preskúmať správnosť údajov uvedených v odseku 4) písm. a) a b) uvedie do prepravného listu výhrady aj s odôvodnením. Dopravca musí odôvodniť taktiež všetky výhrady, ktoré urobil proti zjavnému stavu zásielky a jej obalu. Tieto výhrady zaväzujú odosielateľa, iba ak ich v prepravnom liste výslovne uznal. 

6) Ak prepravný list neobsahuje výhrady dopravcu s odôvodnením, platí právna domnienka, že zásielka a jej obal boli v okamihu prevzatia zjavne v dobrom stave a že počet kusov, ich značky a čísla sa zhodovali s údajmi v prepravnom liste. 

7) Prepravný list je, pokiaľ sa nedokáže opak, vierohodným dokladom o uzavretí a obsahu prepravnej zmluvy ako aj o prevzatí zásielky na prepravu. 

8) Odosielateľ má právo od dopravcu žiadať preverenie celkovej hmotnosti zásielky, alebo jej množstva vyjadreného iným spôsobom. Môže tiež žiadať preskúšanie obsahu jednotlivých kusov zásielky, pričom dopravca má nárok na náhradu výdavkov spojených s týmto preskúšaním. Výsledok tohto úkonu sa zaznačí do prepravného listu. 

9) Odosielateľ zodpovedá za škody spôsobené osobám na prevádzkových prostriedkoch alebo na iných zásielkach chybami obalu zásielky, ako aj za všetky výdavky, ktoré vznikli z tohto dôvodu, iba ak by chyba bola zjavná alebo dopravcovi známa v čase prevzatia zásielky a k tomu nemal výhrady. 

10) Odosielateľ je povinný pripojiť k prepravnému listu alebo dať dopravcovi k dispozícii doklady potrebné na colné a na ďalšie úradné konanie vykonávané pred vydaním zásielky, ak je prepravovaná zásielka pod colným dohľadom. Zároveň dopravca zodpovedá za následky straty alebo nesprávne použitie dokladov v prepravnom liste uvedených a k nemu pripojených alebo mu odovzdaných. 

11) Pri preprave dopravca nie je povinný skúmať, či sú doklady a informácie správne a dostačujúce. Odosielateľ mu zodpovedá za všetky škody vzniknuté preto, že niet dokladov, alebo že neboli dané potrebné informácie, alebo doklady a informácie sú neúplné alebo nesprávne, pokiaľ nejde o nedostatok zavinený osobou dopravcu. 


Čl. 9 Odovzdanie zásielky na prepravu 

1) Odosielateľ zásielky je povinný dopravcovi odovzdať zásielku v stave spôsobilom prepravy. Zásielka musí byť uspôsobená tak, aby pri riadnom ukladaní na ostatný náklad prepravovaný spolu, nemohla spôsobiť žiadne škody. Kusovú zásielku je potrebné zreteľne a nezmazateľne označiť takým spôsobom, aby bol zistiteľný odosielateľ a prijímateľ zásielky. Dopravca je povinný prevzatie zásielky potvrdiť v prepravnom liste. 

2) Zásielku musí dopravca umiestniť tak, aby bola chránená pred poškodením. 

3) Ak zásielka nezodpovedá ustanoveniu odseku 1, dopravca môže jej prijatie na prepravu odmietnuť, pričom zbytočný príjazd a odjazd a stým spojenú stratu času je odosielateľ zásielky povinný uhradiť. Ak je možné nedostatky obalu zásielky odstrániť bez väčších výdajov, tak dopravca je oprávnený, ale nie povinný tieto nedostatky na náklady odosielateľa zásielky odstrániť. 

4) Zásielku so zjavnými známkami poškodenia dopravca prevezme len v tom prípade, ak odosielateľ zásielky takýto stav písomne potvrdí v prepravnom liste. 

5) Prijatím zásielky preberá príjemca ručenie za úhradu pohľadávok dopravcu voči odosielateľovi zo zmluvy týkajúcej sa prepravy prevzatej zásielky, ak o týchto pohľadávkach príjemca vedel alebo musel vedieť. 

6) Dopravca na zabezpečenie svojich nárokov vyplývajúcich zo zmluvy má záložné právo k zásielke, dokiaľ s ňou môže nakladať. 

7) Ak viazne na zásielke niekoľko záložných práv, má záložné právo dopravcu prednosť pred záložnými právami prv vzniknutými a záložné právo dopravcu má prednosť aj pred záložným právom odosielateľa. 


Čl. 10 Obal a označenie zásielky 

1) Zásielku (jej časť), ktorá podľa svojej povahy vyžaduje, aby počas prepravy bola chránená obalom pred poškodením alebo stratou, odosielateľ zásielky je povinný podať ju na prepravu v riadnom obale zodpovedajúcom podmienkam v cestnej doprave. 

2) Odosielateľ zásielky je povinný zásielku riadne zabaliť aj vtedy, ak je v nebezpečenstvo, že bez obalu by mohla počas prepravy spôsobiť svojimi vlastnosťami škodu osobám alebo na iných zásielkach, na dopravnom prostriedku, prípadne na iných zariadeniach tohto prostriedku. Dopravca neskúma, či zásielka svojou povahou vyžaduje obal, prípadne, či použitý obal je riadny s ohľadom na veľkosť a hmotnosť zásielky. 

3) Odosielateľ zásielky je povinný zabezpečiť, aby obaly zásielky jednotlivých kusov zásielky svojimi rozmermi, konštrukciou a pevnosťou umožňovali použitie progresívnej techniky pri preprave. 

4) Odosielateľ zásielky je povinný označiť zásielku alebo jej jednotlivé kusy, ak to predpisuje prepravný poriadok, alebo je to žiaduce pre uľahčenie manipulácie so zásielkou alebo pre zamedzenie nebezpečenstva jej zámeny. 

5) Pokiaľ povaha zásielky vyžaduje, aby sa s ňou počas nakládky, prepravy a vykládky určitým spôsobom zaobchádzalo, alebo aby sa ukladala v určitej polohe, odosielateľ je povinný označiť každý kus manipulačnou značkou pre označovanie prepravných obalov. 

6) Kusovú zásielku je odosielateľ povinný označiť tiež názvom (menom) a adresou prijímateľa. 

7) Ak dopravca zistí pri prevzatí zásielky, že zásielka nevyhovuje predchádzajúcim podmienkam, prepravu odmietne. V prípade, že odosielateľ potvrdí v prepravnom liste zistený nedostatok, dopravca môže zásielku prevziať k preprave. 


Čl. 11 Vozidlá použité na prepravu 

1) Dopravca je povinný v dohodnutej lehote pristaviť vozidlo toho druhu a tak vystrojené, ako sa pri dojednaní prepravy dohodlo. Vozidlo musí byť v riadnom technickom stave vyhovujúcom pre prepravu a s riadne očistením ložným priestorom, prípadne podľa povahy nákladu musí byť skriňové alebo mať plachtu, pričom sa prihliada na požiadavku objednávateľa. 

2) Ak nie je dohodnuté inak, prepravujú sa všetky zásielky vozidlom odsadeným jedným vodičom. 

3) Vozidlá, používané na podnikanie, majú vytvorený priestor na parkovanie a garážovanie v priestoroch na adrese: PRAKOVCE 13, 055 62 Prakovce 

4) Priestory na parkovanie sú vybavené potrebným zariadením na starostlivosť o technickú základňu a osádky vozidiel a na zabezpečenie dennej údržby vozidiel, výmenu oleja, zabezpečuje väčších opráv dopravných prostriedkov realizuje: Doprava a mechanizácia, a.s., Strojnícka 9, 080 06 Prešov 


Čl. 12 Sprevádzanie zásielky 

1) Ak to vyžaduje osobitná povaha prepravy alebo prepravovanej zásielky odosielateľ je povinný prideliť k zásielke sprievodcu. Po dohode sprievodcu môže zabezpečiť za úplatu aj dopravca, inak môže prepravu odmietnuť. 

2) Ak sa dohodlo, môže jeden sprievodca sprevádzať aj viac zásielok prepravovaných súčasne, a to aj vtedy, keď sa prepravujú na viacerých vozidlách. 3) Meno sprievodcu sa zapíše do prepravného listu a na požiadanie musí sprievodca svoju totožnosť preukázať občianskym preukazom. 

4) Sprievodca je povinný sprevádzanú zásielku riadne opatrovať, a to aj z hľadiska jej úplnosti, plniť pokyny dopravcu alebo pokyny odosielateľa. 5) Za sprievodcu zásielky sa nepovažuje osoba určená odosielateľom iba na nakladanie a vykladanie zásielky. 

6) Pre náhradu za prepravu sprievodcu, nakladača, vykladača alebo iných osôb platí dohoda. 

7) Vodič je oprávnený vylúčiť z prepravy osobu prepravovanú podľa predchádzajúcich odsekov, ak ohrozuje bezpečnosť vlastnú, ostatných prepravovaných osôb alebo zásielky, prípadne vozidla. 


Čl. 13 Preskúmanie obsahu zásielky 

1) Dopravca je kedykoľvek oprávnený preskúmať, či zásielka súhlasí s údajmi odosielateľa uvedenými v prepravnom liste alebo, ktoré mu oznámil. Zásielka sa na mieste nakládky alebo vykládky preskúma v prítomnosti osôb odovzdávajúcich alebo preberajúcich zásielku, počas prepravy sa preskúma v prítomnosti najmenej jednej osoby, ktorá nie je pracovníkom dopravcu. Ak zásielka nezodpovedá údajom v prepravnom liste a mohlo by tým byť spôsobené krátenie dovozného, tak sa náklady spojené s preskúmaním zásielky začítajú do prepravného. 

2) Pri hromadne nakladaných zásielkach dopravca je povinný na žiadosť odosielateľa zásielky stanoviť hmotnosť, prípadne počet kusov, pokiaľ na to postačujú zariadenia na váženie, ktoré sú k dispozícii, alebo vlastnosti zásielky, alebo prevádzkové pomery toto stanovenie dovoľujú. Hmotnosť zásielky dopravca musí stanoviť aj bez žiadosti odosielateľa, keď nie je uvedená v prepravnom liste. Za toto stanovenie hmotnosti sa vyberá od odosielateľa dohodnutý poplatok. Ak nemôže byť hmotnosť určená v mieste odoslania, tak sa stanoví na inom mieste. 

3) Ak sa zásielka skladá z veľkého počtu drobných kusov, dopravca je povinný zisťovať ich počet, len ak sa tak dohodlo s odosielateľom. Za toto zisťovanie patrí dopravcovi dohodnutá náhrada. 

4) Ak sa pri prevážení vozovej zásielky bez žiadosti oprávneného zistí väčšia odchýlka ako 2% od hmotnosti naloženej zásielky uvedenej v prepravnom liste, tak sa údaj uvedený v prepravnom liste považuje za správny. 

5) Stanovenie hmotnosti a počet kusov musí dopravca v prepravnom liste potvrdiť. Ak sa stanovenie uskutočňuje v mieste odoslania, tak sa musia potvrdiť všetky rovnopisy. 

6) Ak dopravca zistí ešte pred výjazdom vozidla z miesta nakládky, že na prepravu bola prijatá zásielka vylúčená z prepravy, je povinný ju vrátiť odosielateľovi a odosielateľ je povinný zásielku vrátiť späť. Ak dopravca zistí túto skutočnosť až počas prepravy, jazdu preruší a zabezpečí na náklady odosielateľa jej ďalšiu prepravu. Pri prerušení jazdy postupuje dopravca ako pri ostatných prekážkach pri preprave. 

7) Všetky výsledky preskúmania zásielky sa zaznamenajú do prepravného listu. 


Čl. 14 Nakladanie a vykladanie zásielky 

1) Ak nebolo dohodnuté inak, uskutočňuje nakládku odosielateľ zásielky a vykládku prijímateľ zásielky, pričom sa rozumie pod nakládkou pohyb zásielky na ložnú plochu vozidla a pod vykládkou v obrátenom smere. 

2) Ak dopravca vykonáva nakládku a vykládku celkom alebo čiastočne, môže za tento úkon požadovať dohodnutú úhradu. Pre prípad, že nakládku alebo vykládku vykonáva celkom alebo čiastočne sa považuje zásielka za prijatú už pri začatí nakládky a až po ukončení vykládky za dodanú. 

3) Dopravca zodpovedá za bezpečné uloženie zásielky na vozidlo a podobne za nakladacie práce na vozidle, ak nebolo dohodnuté niečo iné. 

4) Odosielateľ alebo prijímateľ zásielky poskytne zodpovedajúce nakladacie zariadenia, ak ich má k dispozícii. 


Čl. 15 Hmotnosť zásielky a dodržanie prípustnej hmotnosti 

1) Dopravca zodpovedá za to, aby vozidlo bolo naložené len v rámci celkovej prípustnej hmotnosti vozidla. 

2) Ak dopravca zistí preťaženie vozidla, ktoré je zavinené nesprávnymi údajmi o hmotnosti zásielky alebo inými dôvodmi zo strany odosielateľa, ktoré nemohol rozpoznať, odosielateľ znáša všetky škody a náklady, ktoré vzniknú z dôvodu preťaženia vozidla. Ak sa zistí preťaženie vozidla zavinené odosielateľom ešte v mieste odoslania, musí odosielateľ vykonať vyloženie nadváhy. Ak sa ale táto skutočnosť zistí až počas prepravy, vykoná sa vyloženie nadváhy na účet a nebezpečenstvo odosielateľa zásielky. 

3) O vyložení nadváhy, ktoré vykonal dopravca, je potrebné odosielateľa zásielky v každom prípade informovať a zaznamenať túto skutočnosť do prepravného poriadku. 

4) Ak sa v prípade podľa odseku 2 vykoná vyloženie nadváhy, tak sa počíta za hmotnosť zostávajúcu na vozidle množstvo prepravné z miesta odoslania na miesto určenia. Za vyloženú časť sa počíta prepravné podľa ubehnutej trasy podielovo. Ak sa na pokyn odosielateľa prepravuje nadváhová časť ďalej, alebo späť do miesta nakládky, tak sa považuje táto preprava za osobitný prepravný výkon, za ktorú sa platí aj prepravné. 


Čl. 16 Čas čakania 

1) Pre čas čakania sa počíta dohodnutá náhrada. Za čas čakania sa považuje čas do pristavenia vozidla k nakládke a vykládke až do začatia nakladacích alebo vykladacích prác a každé dopravcom nezavinené prerušenie týchto prác. 

2) Ak odosielateľ zásielky vyzve dopravcu k nakládke, pričom je čas preberania zásielky dohodnutý a ak pri preberaní zásielky čas čakania trvá neúmerne dlho, tak môže od zmluvy odstúpiť. Za márny príjazd a odjazd a stým spojenú stratu času patrí dopravcovi dohodnutá náhrada. 


Čl. 17 Časový priebeh prepravy 

1) Prepravná zmluva sa má realizovať v priebehu dohodnutého termínu, ostatné neodkladne. 

2) Prevzatie a dodanie zásielky sa musí uskutočňovať v miestne obvyklom pracovnom čase, ak nebolo dohodnuté niečo iné. 


Čl. 18 Dobierka 

Odosielateľ zásielky môže jej dodanie viazať dobierkou do výšky jeho ceny vrátane prepravného. V tomto prípade môže dopravca vydať zásielku len oproti zaplateniu dobierky. Za zaťaženie zásielky dobierkou prináleží dopravcovi dohodnutá náhrada. 


Čl. 19 Prevzatie zásielky prijímateľom 

1) V mieste určenia odovzdá dopravcovi prepravný list a zásielku prijímateľovi oproti potvrdeniu prijatia zásielky v prepravnom liste. 

2) Po prepravení do miesta určenia je prijímateľ povinný zásielku neodkladne prevziať. Ak dôjde pri vykládke zásielky k zdržaniu z viny prijímateľa, tak má dopravca nárok na zdržné v dohodnutej výške. 

3) Ak prijímateľ zásielky podá pri dodaní zásielky návrh na zistenie čiastočnej straty alebo poškodenie zásielky, dopravca je povinný, pokiaľ zisťovanie nemôže byť vykonané ihneď, odovzdať zásielku prijímateľovi, ak je tento ochotný ju prijať alebo zabezpečiť jej uskladnenie. 

4) Ak odosielateľ požadoval v prepravnom liste prepočítanie alebo preváženie zásielky v mieste určenia, alebo ak žiada prijímateľ pri jej dodaní aby bola zásielka za jeho prítomnosti prepočítaná alebo prevážená, tak dopravca tejto požiadavke vyhovie v prípade, že sú k dispozícii vhodné zariadenia na váženie alebo prepočítanie. 


Čl. 20 Zánik nárokov z prepravnej zmluvy 

Prevzatím nákladu prijímateľom zanikajú voči dopravcovi všetky práva a povinnosti z prepravnej zmluvy s výnimkou nasledovných prípadov: a) nároky odosielateľa za škody vzniknuté podľa čl. 27, b) nároky za škody spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou prevádzkovateľa dopravy, c) nároky zo straty alebo poškodenia zásielky, keď ich prijímateľ neodkladne a výslovne po prijatí uplatni, d) nároky za škodu spôsobenú na zásielke, ktorá pri jej prevzatí nebola prijímateľom zvonku rozpoznateľná za predpokladu, že prijímateľ neodkladne po zistení škody a najneskôr v priebehu 7 dní po prijatí zásielky náhradu škody uplatnil u odosielateľa. Čl. 21 Dodacie lehoty 

1) Ak termín dodania nebol dohodnutý v prepravnej zmluve, termín dodania začína plynúť pre dopravcom prijaté zásielky do 12.00 hod. o 18.00 hod. a pre zásielky prijaté v popoludňajších hodinách o 24.00 hod. Termín dodania činí za každých začatých 100 km 3 hodiny. Aj je deň nasledujúci po dni podania zásielky nedeľa alebo sviatok, začína plynúť termín dodania najbližší pracovný deň. Odosielateľ môže s dopravcom dohodnúť skrátený alebo iný termín dodania, čo musí byť poznačené v prepravnom liste. 

2) Termín dodania sa považuje za dodržaný, ak je zásielka pred jeho uplynutým dodaná prijímateľovi, alebo prijímateľovi nemohla byť dodaná z dôvodov na jeho strane, hoci bol o príchode zásielky upovedomený alebo mu bola zásielka v mieste určenia doručená na prevzatie. 

3) Termín dodania môže byť ovplyvnený: a) pozastavením prepravy, ktoré je zapríčinené opatreniami colných alebo iných orgánov štátnej správy, b) zdržaním prepravy vyvolané dodatočnými pokynmi odosielateľa, c) časom potrebným na vyloženie nadváhy, d) úradne nariadeným pozastavením cestnej premávky, ktoré dočasne znemožňuje začatie alebo pokračovanie prepravy, e) zdržaním, ktoré vzniklo počas prepravy bez zavinenia dopravcom tým, že na zásielke alebo obale museli byť vykonané opravy, alebo naložená zásielka musela byť preložená alebo správne uložená. 


Čl. 22 Prekážky prepravy 

1) Ak sa vyskytne prekážka v preprave, ktorú je možné odstrániť obchádzkou alebo náhradnou prepravou, zásielka sa prepraví prijímateľovi obchádzkovou trasou alebo náhradnou prepravou. Zvýšené dovozné podľa skutočne vykonanej prepravy môže byť účtované len keď sa zásielka prepravuje cez obchádzkovú trasu a odosielateľa dopravcu pred prevzatím prepravného listu a zásielky na nevyhnutnosť obchádzky upozornil. 

2) Vo všetkých ostatných prípadoch, v ktorých je začiatok alebo pokračovanie prepravy zásielky dočasne alebo trvalo pozastavené musí dopravca odosielateľa požiadať o písomný súhlas. Odosielateľ má možnosť v tomto prípade od zmluvy odstúpiť. Ak zo strany dopravcu nie je zavinenie prekážky, má dopravca nárok na dovozné za ubehnutú trasu, vedľajšie výkony a iné poplatky s tým súvisiace. 

3) Ak je odstránená prekážka v preprave pred príchodom pokynu odosielateľa, tak sa zásielka dopraví na miesto určenia bez toho, aby sa čakalo na pokyn a odosielateľ zásielky sa o tom upovedomí. 

4) Ak nie je po príchode zásielky na miesto určenia prijímateľ zastihnuteľný alebo odmietne jej prijatie, alebo nezaplatí dobierku, alebo sa vyskytne iná prekážka dodania, tak musí dopravca neodkladne o príčine prekážky odosielateľa upovedomiť a vyžiadať si jeho ďalší pokyn. Odosielateľ môže zápisom v prepravnom liste požadovať telefonickú, telegrafickú alebo faxovú informáciu prekážky dodania na jeho náklady alebo musí o ňom uviesť, že zásielka má byť v takomto prípade dodaná v mieste určenia inému prijímateľovi, ako je uvedené v prepravnom liste. Odosielateľ môže splnomocniť v prepravnom liste k udeľovaniu pokynov aj tretiu osobu a nariadiť dopravcovi, že musí o tejto skutočnosti túto poverenú osobu informovať a vyžiadať si jej pokyn. 

5) Ak nedá odosielateľ zásielky v priebehu primeraného termínu žiadny splniteľný pokyn, tak postupuje dopravca podľa článku 4. 

6) Ak nie je možné odosielateľa zásielky alebo zmocnenca uvedeného v prepravnom liste informovať, alebo ak odosielateľ alebo zmocnenec s udelením pokynu otáľa alebo je pokyn nevykonateľný, dopravca môže zásielku deponovať v sklade na nebezpečenstvo a náklady odosielateľa. 

7) Ak bola odstránená prekážka dodania, bez toho aby prišiel iný pokyn odosielateľa alebo jeho zmocnenca, pokiaľ mu bola už táto skutočnosť oznámená, je potrebné o tom odosielateľa bezodkladne upovedomiť. 8) Všetky prekážky prepravy a dodania je nutné zaznamenať v prepravnom liste.


Čl. 23 Osobitné povinnosti odosielateľa a prijímateľa 

1) Odosielatelia zásielok a prijímatelia zásielok pri opakujúcich sa prepravách z rovnakého miesta nakládky alebo na rovnaké miesto vykládky zabezpečia podmienky pre bezpečnosť práce a zdravia pri práci pri týchto úkonoch. Zabezpečia, aby sa nakladacie a vykladacie miesta a zariadenia udržiavali v stave, ktorý umožňuje rýchlu a bezpečnú nakládku a vykládku zásielok, zabezpečiť dostatočné spevnenie všetkých plôch používaných na jazdu vozidiel vrátane neverejných príchodových ciest a ich udržiavanie v bezpečne zjazdnom stave, ako aj dostatočné osvetlenie pracovísk. Na stálych pracoviskách s veľkým rozsahom ložných operácií sa zriadia nákladové a výkladové rampy a zabezpečia dostatok mechanizačných zariadení ako sú pásové dopravníky, drapáky, mechanizačné lopaty, vysávače, žeriavy, kladkostroje, vysokozdvižné vozíky a pod. 

2) Ak ide o opakované prepravy rovnakej povahy, je odosielateľ povinný, pokiaľ si s dopravcom nedohol niečo iné, zadovážiť včas a v dostatočnom množstve pomôcky potrebné na urýchlenie nakládky, najmä pomôcky na naloženie zásielok do niekoľkých vrstiev, stojany, podložky, rohože, upevňovacie konštrukcie, zarážky, palety a pod. 


Čl. 24 Dĺžka dopravnej cesty 

1) Ak si dopravca s odosielateľom nedohodol dopravnú cestu, a ak nejde o prípad podľa čl. 22 je povinný vykonať prepravu po najkratšej ceste, použitie ktorej je hospodárne so zreteľom na povahu zásielky a druh použitého vozidla. 

2) Dĺžka dopravnej cesty sa určí podľa: a) údajov o cestných vzdialenostiach v mapách, b) smerových tabúľ umiestnených na pozemných komunikáciách, c) údajov tachografu, prípadne tachometra alebo, d) iným vhodným spôsobom. 


Čl. 25 Zodpovednosť z prepravnej zmluvy 

1) Dopravca zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí až do jej vydania príjemcovi, pokiaľ ju nemohol odvrátiť pri vynaložení maximálneho úsilia a odbornej starostlivosti. 

2) Za škodu na zásielke nezodpovedá dopravca, ak preukáže, že bola spôsobená: a) odosielateľom, príjemcom alebo vlastníkom zásielky, b) závadnou alebo prirodzenou povahou zásielky vrátane obvyklého úbytku, alebo c) závadným obalom, na ktorý dopravca upozornil odosielateľa pri prevzatí zásielky na prepravu záznamom v prepravnom liste, d) skrytou chybou na obale, ktorú pri prevzatí zásielky nebolo možné rozpoznať. 

3) Dopravca je povinný urýchlene podať správu odosielateľovi o škode na zásielke vzniknutej počas prepravy a do jej odovzdania príjemcovi. Ak však príjemca nadobudol právo na jej vydanie dopravcovi je povinný túto správu odovzdať príjemcovi. Dopravca zodpovedá za škodu spôsobenú odosielateľovi alebo príjemcovi porušením tejto povinnosti. 

4) Pri strate alebo zničení zásielky dopravca je povinný nahradiť jej cenu, ktorú mala zásielka v čase jej odovzdania na prepravu. 

5) Dopravca, ak zistí celkovú alebo čiastočnú stratu alebo poškodenie zásielky alebo to tvrdí ten, kto má dispozičné právo je potrebné o tom bezodkladne vyhotoviť zápis. 

6) Pri nárokoch na náhradu, škodu je potrebné podať z miesta nároku, potrebné doklady o príčine a výške škody - najmä prepravný list. Pre stanovenie výšky škody je potrebné, aby poškodený predložil faktúry, ak sú k dispozícii, ako aj výpočet výšky škody a iné doklady dokazujúce nárok na náhradu. 

7) Zásielka sa považuje bez ďalších dôkazov za stratenú, keď v priebehu 30 dní od prevzatia na prepravu nebola dodaná alebo pripravená na prevzatie prijímateľom. 


Čl. 26 Likvidácia zásielky 

1) Pokiaľ nie je možné zásielku dodať prijímateľovi ani vrátiť odosielateľovi dopravca je oprávnený zásielku zlikvidovať. 

2) O zamýšľanej likvidácii musí dopravca neodkladne a písomne upovedomiť odosielateľa zásielky. Dopravca k likvidácii prikročí po uplynutí 5-tich dní odo dňa doručenia písomného upovedomenia. Zásielku, ktorú vzhľadom na jej povahu a stav nemožno uskladniť (rýchlo sa kaziacu a pod.). Dopravca môže podľa jej stavu zlikvidovať i v kratšej dobe. 

3) O likvidácii zásielky dopravca spíše zápisnicu a upovedomí o tom odosielateľa aj prijímateľa zásielky. Z výťažku likvidácie sa prednostne uhradia náklady dopravcovi plynúce z prepravnej zmluvy, prípadný zvyšok výťažku vydá oprávnenému. Pre premlčanie nárokov z likvidácie sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho a Obchodného zákonníka. 


Čl. 27 Reklamácia 

1) Oprávnený musí reklamovať u dopravcu všetky práva plynúce z prepravy alebo v súvislosti s prepravou, inak tieto práva zanikajú. 

2) Vrátenie zaplatenej sumy za prepravu je oprávnený žiadať ten, kto ju zaplatil. 

3) Objednávateľ prepravy a dopravca môže podať reklamáciu len písomne. 

4) Oprávnený môže uplatniť u dopravcu právo z reklamácie bez zbytočného odkladu najneskôr do 6 mesiacov od uzatvorenia prepravnej zmluvy. 

5) Ak reklamácia nemá predpísané náležitosti, dopravca vyzve ihneď reklamujúceho na jej doplnenie a určí priemernú lehotu, nie kratšiu ako 7 dní nepočítajúc do toho sviatky a nedeľu. Ak sa reklamácia doplní v určenej lehote platí, že reklamácia bola podaná riadne a včas. 

6) Dopravca je reklamáciu povinný vybaviť a písomne upovedomiť reklamujúceho o uznaní alebo zamietnutí jeho požiadavky a to do 3 mesiacov začínajúcich dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa reklamácia podala na pošte alebo osobne doručila. Ak dopravca celkom alebo sčasti zamietne právo uplatnené reklamáciou je povinný toto písomne zdôvodniť. 

7) Nároky z prepravy uzatvorenej podľa prepravnej zmluvy sa premlčia po uplynutí jedného roka. Deň, ktorým premlčacia lehota začína plynúť, sa do premlčacej lehoty nepočíta. 


Čl. 28 Prepravné 

1) Po vykonaní prepravy a ostatných úkonov až do miesta určenia uskutočnených na splnenie prepravnej zmluvy dopravcovi prislúcha prepravné. Výška prepravného a doba splatnosti sa dohodne záznamom v prepravnom liste. Obdobne sa dohodne aj forma úhrady. 

2) Okrem prepravného dopravca počíta hotové výdavky potrebné na uskutočnenie prepravy zásielky až do miesta určenia alebo vynaložené z príkazu alebo v záujme odosielateľa alebo ním poverenej osoby. 

3) V prípade omeškania úhrad podľa dohodnutej splatnosti zmluvných strán platia v plnom rozsahu príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 


Čl. 29 Medzinárodná nákladná cestná doprava 

Ak miesto prevzatia zásielky a predpokladané miesto jej určenia leží na území dvoch rôznych štátov a z nich aspoň jeden je zmluvným štátom Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave (ďalej len "Dohovor CMR"), pri uzavretí a vykonávaní prepravnej zmluvy, ako aj pri určovaní zodpovednosti dopravcu sa postupuje podľa Dohovoru CMR. 


Čl. 30 Poistenie zodpovednosti medzinárodného cestného dopravcu 

1) Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú na veciach, ktoré dopravca prevzal v súvislosti s prepravou zásielok. Toto poistenie pokrýva tiež primerané a účelné náklady poistného vynaložené k odvráteniu alebo minimalizácii škody na prepravovanej zásielke. 

2) Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú: a) úmyselne, b) v dôsledku prekročenia dodacej lehoty, zavinenej dopravcom (čl. 19 Dohovoru CMR) s výnimkou škôd na zásielke, c) pri prepravách uskutočňovaných v rámci medzinárodných poštových dohovorov a zmlúv, d) pri prepravách sťahovaných zvrškov, e) pri prepravách mŕtvol. 

3) Ďalej sa poistenie nevzťahuje na škodu, ak bola spôsobená chybami na zásielke alebo jej obale a tieto boli dopravcovi známe v čase prevzatia zásielky alebo jej obalu, ku ktorým nemal výhrady. 

4) Dopravca je povinný dbať na to, aby nedochádzalo ku škodám na prepravovaných zásielkach. Ďalej je povinný dbať na to, aby vodič mal potrebnú kvalifikáciu a spôsobilosť a dopravný prostriedok bol v takom stave ako je predpísané príslušnými normami. 

5) Náhrada škody na zásielke sa určuje z hodnoty zásielky v mieste a čase jej prevzatia na prepravu podľa hodnoty deklarovanej v nákladnom liste CMR, vo faktúre alebo na inom sprievodnom dokumente. Ostatné náhrady sa poskytujú podľa ustanovení Dohovoru CMR o zodpovednosti medzinárodného autodopravcu. 

6) Poistenie zodpovednosti dopravcu je možné dojednať tak pre medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu v zmysle Dohovoru CMR, ako aj pre vnútroštátnu nákladnú cestnú dopravu. 

7) Poistenie zahraničnej prepravy zásielok si dojednáva odosielateľ alebo vlastník zásielky a nenahrádza poistenie zodpovednosti dopravcu v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave podľa Dohovoru CMR. 


Čl. 31 Záverečné ustanovenia 

1) Ak na základe jednej prepravnej zmluvy vykonávajú prepravu postupne niekoľkí dopravcovia, preberá každý z nich zodpovednosť za vykonanie celej prepravy. Druhý a každý ďalší sa stáva prevzatím zásielky a prepravného listu zmluvnou stranou za podmienok určených prepravným listom. 

2) Prepravná zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán, najneskôr však podpisom odosielateľa a podpisom dopravcu na prepravnom liste. 

3) Spolu s objednávateľom prepravy môže dopravca po vzájomnej dohode upraviť, prípadne doplniť tento prepravný poriadok. Avšak príslušné zmeny a doplnky musia byť zapracované v prepravnej zmluve podľa § 610 a nasl. Obchodného zákonníka. 

4) Zodpovednosť z prepravnej zmluvy, premlčanie nárokov, reklamácie a záložné právo sa riadi ďalej príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka. 


Čl. 32 Platnosť prepravného poriadku 

Tento prepravný poriadok nadobúda platnosť dňa 01.02.2019 

Každý prepravca - objednávateľ prepravy je povinný pred podpisom Zmluvy a preprave vecí sa s týmto poriadkom oboznámiť. 

Schválil: Vladimír Ferenc, konateľ .................................................................. pečiatka a podpis dopravcu 

V Gelnici, dňa 31.01.2019 


Príloha č. 1
ZOZNAM VOZIDIEL používaných na podnikanie v cestnej nákladnej doprave dopravcom FE-VA SCRAP, s.r.o. Prakovce 13, 055 62, Prakovce, IČO: 50 268 481 

Typ vozidla: Nákladný automobil: MAN TGS 26.440 6x4 BB
Evidenčné číslo: GL 799AX

Prakovce 13, 055 62, Prakovce